فایل فلش سالم و تست شده

 B86V-MB-V1.2 این فایل مخصوص فلش با SP Flash Tool است دریافت فایل